Boys Varsity Baseball, Girls Varsity Softball · Softball and Baseball Scheduled Games through Monday


Wednesday 5/15/19
9th BB v Medina 4:30
VSB v Gilmour Academy 4:30

Thursday 5/16/19
Varsity & JV SB v Brunswick @ NIKE 5 PM
9th BB @ Brecksville 4:30 Blossom Field
Varsity BB @ Brecksville 5:00 Brecksville HS OHSAA Tournament
JV BB @ Buckeye 5:30

Friday 5/17/19
Varsity BB v HN 4:30
JV BB @ Olmsted Falls 5:00

Saturday 5/18/19 *All Double Headers
V SB @ Elyria Catholic 9&
JV BB v Highland 11&1
9th/Varsity BB @ Highland 11&1

Monday 5/20/19
JV/V SB v Berkshire 5:00 @ Nike

*Still to be added VBB v PSH