Bus Schedule

Bus Schedule

Wednesday 12/19/18
9th Girls Basketball @ Medina 3:00

Friday 12/21/18
Hockey @ Winterhurst (Bay Tournament) 2:15

Saturday 12/22/18
Wrestling @ Keystone 7:00 AM
Hockey @ Winterhurst (Bay Tournament) 3:30
9th Boys Basketball @ Avon Lake 3:00
JV/Varsity Basketball & Cheer @ Avon Lake 4:30

Sunday 12/23/18
Hockey @ Winterhurst (Bay Tournament) 1:45